(Classic) Buddy Bears Show: Schülerinnen und Schüler des SLZB gemeinsam mit Carmen Hentschel & Marina Zachau sowie der Künstlerin Marina Bitter

The following Buddy Bears were designed by Schülerinnen und Schüler des SLZB gemeinsam mit Carmen Hentschel & Marina Zachau sowie der Künstlerin Marina Bitter

Buddy Bear artists

Please select one