(Classic) Buddy Bears Show: Hung Chun-yuan mit Schülern und Studenten aus der Kaohsiunger Fengshan- und Oberschule und der Deutschen Schule

The following Buddy Bears were designed by Hung Chun-yuan mit Schülern und Studenten aus der Kaohsiunger Fengshan- und Oberschule und der Deutschen Schule

Buddy Bear artists

Please select one